Akustik

Akustik

Några olika faktorer som påverkar lyssnings upplevelsen i ditt rum

Eftersom ljudets utbredningshastighet är lika vid alla frekvenser får varje frekvens sin egen unika våglängd. Inom människans hörbarhetsområde varierar den från ca 17 meter till 1,7 cm. Beroende på lyssningsrummets mått finns det en gränsfrekvens i ett rum som delar ljudvågornas beteende i två kategorier.
Man talar om Vågakustik och Geometrisk akustik. Vågakustik är den delen som behandlar ljudvågornas beteende vid låga frekvenser (långa våglängder). Där gäller inte längre de lagar om vinklar och reflexionsriktningar som omnämns i artiklarna till vänster, utan ljudet sprider sig rundstrålande från ljudkällan. Som en följd av det blir akustiska inredningar för lågfrekvensändamål mindre beroende av aspekter som reflektionsvinklar och avstånd till lyssnaren, utan placeringen bestäms istället av tryckvågens utbredningsegenskaper i rummet. T.ex. bildas förtätningar av ljudtrycket oftast i rummets hörn, varvid det kan vara effektivt att placera en basabsorbent i hörnet.

Varje rum har dessutom sin egen resonansfrekvens som skapar s.k. rumsnoder (förstärkningar och utsläckningar) på bestämda ställei rummet. Den totala sammanlagda ytan av absorberande material i rummet är också av största betydelse.

Reflexer

Reflexer från hårda ytor i rummet är en viktig faktor som har avgörande betydelse för rummets akustik både i negativ och positiv bemärkelse, helt beroende på ytornas vinkel och avstånd till högtalare och lyssnare.

När en ljudvåg träffar en hård yta reflekteras den ungefär som ljuset i en spegel. All inkommande ljudenergi studsar vidare med oförminskad kraft som en distinkt reflektion i en riktning som bestäms av vågens infallsvinkel mot ytan. Reflexer från hårda ytor kan, beroende på när och varifrån de når lyssnaren, antingen ge direktljudet ett nyttigt ”stöd”, eller också färga ljudet och störa upplevelsen av riktverkan i rummet.

Absorbtion

Absorberande ytor tar upp ljudenergin från den infallande vågen. På så sätt dämpas störande och oönskade ljudreflexer bort effektivt. Samtidigt minskas också den totala ljudenergin i rummet, varvid direktljudet får mindre ”stöd” och uppfattas som svagare.

Ett alltför dämpat rum uppfattas lätt som tryckande och obehagligt, så det är viktigt att mängden absorbenter avvägs i balans mot övriga ytor. Vid lyssning i dagens ofta små och industritillverkade fyrkantiga rum i lägenheter och på kontor, där det ofta är omöjligt att ”vinkla” bort alla oönskade ljudreflexer, är närvaron av absorberande ytor i rummet en nödvändighet för en god lyssningsupplevelse.

Diffusion

Diffusion är ett begrepp som i ljudsammanhang betyder ungefär ”spridning”. En diffusor är en reflekterande yta som inte ger en skarp reflex, utan sprider den återvändande ljudenergin i tiden, så att klangen i rummet ökar utan att färgning och andra bieffekter uppstår.
För att det inte skall bildas frekvensfärgande urfasningar mellan de olika reflexer som kommer ur diffusorns olika fack, är det viktigt att förhållandet i tid mellan de olika reflexerna är matematiskt jämnt balanserat. En optimal diffusor måste därför vara konstruerad utifrån matematiska principer, och undvika regelbundna mönster i ytstrukturen.

Diffusorer används för att skapa ”djup” i ljudbilden och förbättra rumsupplevelsen. Rummet ”känns större” än vad det egentligen är.

För beställning och frågor:

Johan Odemalm

070-7293887

odemalm@diffusor.com